Polityka prywatności i cookies

Poniższa Polityka prywatności i cookies dotyczy zbierania i przetwarzania Danych Osobowych oraz stosowania plików cookies i podobnych technologii w ramach Strony Internetowej www.kancelariahoser.pl prowadzonej przez Kancelarię Adwokacką Henryk Hoser

I. Definicje

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie której dane dotyczą)

 2. Kancelaria – Kancelaria Adwokacka Henryk Hoser, ul. Bracka 20/7A, 00-028 Warszawa

 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę Internetową

 4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności i cookies

 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z 04.05.2016 r., L 119/1)

 6. Strona Internetowa – strona internetowa Kancelarii dostępna pod adresem www.kancelariahoser.pl obejmująca stronę główną oraz jej poszczególne podstrony

II. Informacje ogólne 

Korzystanie z Internetu wiąże się z przetwarzaniem różnego rodzaju informacji o aktywności podejmowanej w sieci. Wiele informacji (np. dane pochodzące z plików cookie takie jak IP, ID cookie, data i godzina wejścia na stronę, rodzaj wyszukiwarki, rodzaj urządzenia, itp.) zbieranych jest automatycznie („w tle”) podczas korzystania z Internetu. Tego typu dane mogą być zbierane przy wykorzystaniu różnych technologii, w tym m. in. plików cookies. Osoby korzystające z Internetu nie zawsze są tego świadome. Niektóre informacje mogą być natomiast przekazywane w sposób aktywny (np. poprzez korzystanie z formularzy kontaktowych, zamieszczanie komentarzy lub zdjęć na forach internetowych lub serwisach społecznościowych, itp.). Nawet w takich przypadkach osoby korzystające z Internetu nie zawsze zdają sobie sprawę ze wszystkich konsekwencji związanych z z przekazywaniem konkretnych informacji.

Każda osoba powinna mieć świadomość, że w typowych sytuacjach nie jest możliwe całkowicie anonimowe korzystanie z Internetu, jakkolwiek istnieją sposoby, aby ograniczać ilość pozostawianych w sieci informacji. Warto mieć przy tym na uwadze, że nie wszystkie podmioty, które wykorzystują narzędzia służące zbieraniu różnych informacji (takie jak cookies) są w stanie pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować osobę fizyczną korzystającą z Internetu. Wykorzystywanie informacji pozostawianych przez osoby korzystające z Internetu samo w sobie nie powinno być przy tym oceniane negatywnie, o ile jest ono realizowane w przejrzysty sposób (w szczególności, jeśli dana osoba jest świadoma, jaki zakres danych przekazuje, kto może mieć do nich dostęp, jakie cele będą realizowane oraz zapewniona jest możliwość dokonania wyboru w tym zakresie).

Kancelaria przykłada szczególną uwagę do poszanowania prywatności Użytkowników i transparentności w procesach związanych ze zbieraniem Danych Osobowych oraz stosowaniem technologii, które mogą być postrzegane jako ingerujące w prywatność Użytkowników.

W ramach niniejszego dokumentu wskazano w jaki sposób Kancelaria zbiera i przetwarza dane (w tym Dane Osobowe) w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony Internetowej oraz jakie rozwiązania techniczne wykorzystywane są na Stronie Internetowej.

III. Przetwarzanie Danych Osobowych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej

Użytkownik, który jedynie przegląda Stronę Internetową nie musi podawać żadnych swoich danych poza tymi, które są niezbędne dla uwzględniania jego preferencji w zakresie wykorzystywania plików cookies.

Kancelaria informuje, że korzysta z narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców (w tym Usercentrics A/S z siedzibą w Danii, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4), które związane są z przetwarzaniem danych pochodzących z plików cookies, dotyczących sposobu korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej. Tego typu rozwiązania bez zgody Użytkownika wykorzystywane są jednak wyłącznie, jeśli są one niezbędne dla prawidłowego działania strony lub służą zapewnieniu zgodności z przepisami prawa. W pozostałych przypadkach takie rozwiązania mogą być stosowane, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę (po wejściu na Stronę Internetową lub w trakcie korzystania ze Strony Internetowej). Kancelaria nie posiada przy tym możliwości pośredniej lub bezpośredniej identyfikacji Użytkowników w oparciu o dane pochodzące z plików cookies. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że takie możliwości mogą pojawić się w przypadku dostarczenia dodatkowych danych przez Użytkownika lub przez zewnętrznych dostawców, których narzędzia są wykorzystywane na Stronie Internetowej. W związku z tym warto pamiętać, że dane pochodzące z plików cookies mogą potencjalnie służyć do pośredniej identyfikacji Użytkownika Strony Internetowej.

Mając na uwadze potrzebę zagwarantowania wysokich standardów ochrony prywatności Użytkowników Kancelaria zapewniła możliwość łatwego wyrażania oraz wycofywania zgody na wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii, które nie są niezbędne dla korzystania ze Strony Internetowej. W celu poznania szczegółów dotyczących plików cookies oraz podobnych technologii Kancelaria zachęca do zapoznania się z sekcją [Pliki cookies i podobne technologie]

Ponadto zbieranie i dalsze przetwarzanie Danych Osobowych może mieć miejsce w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej. 

IV. Podmiot prowadzący Stronę Internetową i administrator danych osobowych

Jeżeli inaczej nie wskazano w niniejszej Polityce administratorem danych osobowych zbieranych od Użytkowników przy okazji korzystania ze Strony Internetowej jest Kancelaria Adwokacka Henryk Hoser, ul. Bracka 20/7A, 00-028 Warszawa. Dotyczy to w szczególności danych zbieranych za pomocą formularza kontaktowego (przy którym niezależnie zamieszczona jest dodatkowo osobna klauzula informacyjna).

Kancelaria posiada prawa do domeny internetowej www.kancelariahoser.pl

Kancelaria prowadzi Stronę Internetową dla potrzeb wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej. Więcej informacji dotyczących zakresu działalności Kancelarii można znaleźć w zakładce [Usługi]

V. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Jeśli Użytkownik przekaże Kancelarii Dane Osobowe wykorzystując dostępny na Stronie Internetowej formularz kontaktowy mogą być one przetwarzane w celach kontaktowych (w tym udzielenia odpowiedzi na przekazane pytania, przedstawienia oferty Kancelarii i nawiązania ewentualnej współpracy) oraz archiwizacyjnych w związku z potrzebą ochrony interesu prawnego Kancelarii i obrony przed potencjalnymi roszczeniami lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Kancelaria może przetwarzać ponadto pozyskane Dane Osobowe w celu unikania konfliktu interesów w ramach prowadzonej działalności. Podstawę prawną przetwarzania danych przez Kancelarię stanowi w takich przypadkach prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający w szczególności na możliwości udzielania odpowiedzi na przesyłane pytania, w tym zapytania ofertowe, przesyłaniu informacji dotyczących działalności prowadzonej przez Kancelarię, a także na zapewnieniu możliwości obrony przed potencjalnymi roszczeniami lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzeniu działalności zgodnie ze standardami przewidzianymi dla adwokatów.

Jeśli po uzyskaniu odpowiedzi na skierowane zapytanie bądź po przekazaniu oferty Użytkownik lub podmiot w imieniu którego on działa nie zdecyduje się na współpracę z Kancelarią, dalsze przetwarzanie Danych Osobowych w celach kontaktowych (w tym dla potrzeb podtrzymania relacji biznesowych) może mieć miejsce, o ile dany Użytkownik (lub podmiot w imieniu której on działa) będzie zainteresowany podtrzymaniem relacji biznesowych.

Kancelaria w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej przez Użytkowników przetwarza także dane eksploatacyjne dotyczące sposobu korzystania ze Strony Internetowej (w szczególności zbierane przy udziale cookies). Tego typu dane są wykorzystywane w celu uwzględniania preferencji Użytkowników w zakresie wykorzystywania plików cookies, a także w celach statystycznych oraz dla potrzeb udoskonalania Strony Internetowej. Kancelaria wykorzystuje informacje zebrane poprzez statystyczne pliki cookies, aby tworzyć anonimowe statystki i zestawienia służące lepszemu zrozumieniu potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji treści dostępnych na Stronie Internetowej. Kancelaria w ramach prowadzonej działalności nie wykorzystuje tych danych do celów identyfikacji konkretnych osób fizycznych. Mając jednak na uwadze, że tego typu dane potencjalnie mogą stanowić Dane Osobowe poniżej zostały wskazane podstawy prawne przyjęte dla ich przetwarzania. Podstawę przetwarzania danych w celu uwzględniania preferencji Użytkowników w zakresie wykorzystywania plików cookies stanowi niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii w związku z wymogami jakie należy spełnić w przypadku przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika (art. 173 ust. 1 pkt. 1-2 w zw. z art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Podstawę przetwarzania danych do celów związanych z analizą korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkowników stanowi natomiast prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na możliwości prowadzenia analiz i statystyk dotyczących korzystania ze Strony Internetowej w celu jej udoskonalania oraz poprawy jakości świadczonych usług.

Przetwarzanie danych pochodzących z plików cookies w celach statystycznych oraz dla potrzeb udoskonalania Strony Internetowej odbywa się wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika  zgody na wykorzystywanie w określonych celach plików cookies (podczas wizyty na Stronie Internetowej). Wyrażenie takiej zgody wiąże się przy tym z przechowywaniem informacji na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwaniem do nich dostępu.

VI. Dobrowolność podania Danych Osobowych 

Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, jeśli Użytkownik chce skorzystać z formularza kontaktowego lub w inny sposób skontaktować się z Kancelarią.

W zakresie dotyczącym wykorzystywania plików cookies lub podobnych technologii należy zapoznać się z sekcją [Pliki cookies i podobne technologie]

VII. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Każdej osobie, której dotyczą dane przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jej Danych Osobowych:

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych z uwagi na jej szczególną sytuację;
 • Prawo do żądania dostępu do Danych Osobowych, w tym uzyskania ich kopii;
 • Prawo do żądania sprostowania Danych Osobowych;
 • Prawo do żądania usunięcia Danych Osobowych;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Przed złożeniem skargi do Prezesa UODO zachęcamy do kontaktu z Kancelarią w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości;
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą chce zrealizować któreś z powyższych praw należy skontaktować się z Kancelarią drogą mailową na adres biuro@kancelariahoser.pl lub pisemnie na adres siedziby Kancelarii (ul. Bracka 20/7A, 00-028 Warszawa).

Kancelaria zwraca uwagę, że skorzystanie z niektórych uprawnień może nie być możliwe, jeśli przetwarzanie danych pozyskanych przez Kancelarię odbywa się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej, w tym z uwagi na obowiązującą adwokatów tajemnicę zawodową.

Ponadto w zakresie w jakim przetwarzane są wyłącznie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony internetowej (w szczególności zbierane przy udziale cookies) identyfikacja konkretnej osoby fizycznej może być niemożliwa lub znacząco utrudniona, jeśli dana osoba nie dostarczy informacji które pozwoliłyby na jej jednoznaczną identyfikację. W razie braku możliwości jednoznacznej identyfikacji przez Kancelarię konkretnej osoby fizycznej skorzystanie z praw przewidzianych w art. 15-20 RODO nie będzie możliwe.

VIII. Odbiorcy Danych Osobowych

Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Kancelarii (m. in. dostawcom usług informatycznych, hostingowych, podmiotom świadczących usługi obsługi korespondencji), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Kancelarią i wyłącznie na podstawie poleceń Kancelarii.

Twoje dane mogą być także udostępniane współpracującym z Kancelarią adwokatom, radcom prawnym, a także aplikantom adwokackim lub radcowskim w związku ze świadczoną pomocą prawną.
Kancelaria nie planuje przekazywania Danych Osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Przed ewentualnym przekazaniem danych osobowych do pastwa trzeciego Kancelaria zadba o to, aby odbywało się to z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przy wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń.

W zakresie dotyczącym udostępniania zewnętrznym dostawcom danych pochodzących z plików cookies lub podobnych technologii zapraszamy do zapoznania się z sekcją [Pliki cookies i podobne technologie]

IX. Okres przetwarzania Danych Osobowych

Okres przechowywania Danych Osobowych Użytkownika będzie uzależniony od realizowanych celów przetwarzania Danych Osobowych.

Okres przechowywania Danych Osobowych przekazywanych w ramach formularza kontaktowego lub poprzez inne kanały komunikacji z Kancelarią (email, kontakt telefoniczny) wyniesie nie więcej niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń jakie mogą być kierowane wobec Kancelarii lub przez Kancelarię (w większości przypadków nie dłużej niż przez okres 3 lat od ostatniego kontaktu z Kancelarią). Wcześniejsze zakończenie przetwarzania Danych Osobowych może mieć miejsce jeśli osoba, której dane dotyczą zgłosi skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania z uwagi na jej szczególną sytuację.

W zakresie dotyczącym przechowywania danych pochodzących z plików cookies lub podobnych technologii zapraszamy do zapoznania się z sekcją [Pliki cookies i podobne technologie]

X. Pliki cookies i podobne technologie 

 1. Ogólne informacje o plikach cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe które są zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie) podczas korzystania przez Użytkownik ze Strony Internetowej. Pliki cookies mogą należeć do odwiedzanej strony (tzw. „first party cookies”), bądź do zewnętrznych usługodawców (tzw. „third party cookies”). Stosowane są także inne podziały dotyczące plików cookies, m. in. w zależności od celu w jakim są wykorzystywane (np. niezbędne, funkcjonalne/preferencyjne, statystyczne, marketingowe, itp.), czy okresu wygaśnięcia (stałe/sesyjne).

Każdy Użytkownik może zablokować cookies z poziomu ustawień swojej wyszukiwarki internetowej (jeśli dostarcza ona taką opcję). Należy jednak pamiętać, że zablokowanie wszystkich cookies może negatywnie wpłynąć na korzystanie ze Strony Internetowej.

   2. W jakich celach wykorzystywane są cookies

Wykorzystujemy pliki cookies do analizy ruchu na Stronie Internetowej, w tym w celach statystycznych oraz w celu udoskonalania Strony Internetowej. Dla potrzeb działania tej strony nie wykorzystujemy danych zbieranych przy pomocy cookies do identyfikacji jej Użytkowników. Należy jednak pamiętać, że informacje przechowywane w plikach cookies zazwyczaj pozwalają na identyfikację konkretnego urządzenia lub przeglądarki Użytkownika, mogą więc potencjalnie stanowić Dane Osobowe.

Szczegółowe zestawienie wykorzystywanych przez Stronę Internetową cookies uwzględniające nazwę pliku cookies, cel jego zastosowania, rodzaj, dostawcę oraz okres wygaśnięcia znajduje się w tabeli poniżej.

Kancelaria stosuje cookies, które są niezbędne dla korzystania ze Strony Internetowej, a także cookies które służą celom analitycznym i statystycznym (np. dla potrzeb tworzenia anonimowych statystyk korzystania ze strony i dalszego udoskonalania Strony Internetowej oraz aktualizacji zamieszczanych na niej treści).

Wyrażając zgodę na wykorzystywanie plików cookies do analizy ruchu na Stronie Internetowej, w tym w celach statystycznych, Użytkownik powinien mieć świadomość, że informacje powiązane z usługą Google Analytics, w tym dotyczące przeglądania Strony Internetowej, mogą być przekazywane na serwery Google znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w USA). Nie można całkowicie wykluczyć, że takie dane mogą być następnie udostępniane służbom lub organom USA na ich żądanie. 

Szczegółowa lista plików cookies wykorzystywanych przez Stronę Internetową:

Nazwa

Cel

Rodzaj

Czas wygaśnięcia  

Dostawca

CookieConsent

Przechowuje informacje o zgodzie użytkownika dotyczącej cookies dla domeny kancelariahoser.pl

HTTP Cookie (niezbędne)

1 rok

Cookiebot

_ga

Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej

HTTP Cookie (statystyka)

2 lata

Google

_ga_#

Wykorzystywane przez Google Analytics do zbierania danych o tym, ile razy użytkownik odwiedził stronę internetową, a także daty pierwszej i ostatniej wizyty

HTTP Cookie (statystyka)

2 lata

Google

   3. Serwisy społecznościowe

Na Stronie Internetowej znajduje się odnośnik do serwisu LinkedIn (ikona “in”). W tym celu w odpowiednich sekcjach strony umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu LinkedIn. Klikając odnośnik do serwisu LinkedIn Użytkownik przechodzi do zewnętrznego serwisu społecznościowego LinkedIn w którym obowiązują zasady dotyczące przetwarzania Danych Osobowych ustalone przez ten serwis. Polityka ochrony prywatności LinkedIn dostępna jest pod adresem https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy , natomiast zasady korzystania z plików cookies pod adresem https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy . Zewnętrzny serwis społecznościowy jest osobnym administratorem Danych Osobowych, który samodzielnie określa własne cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych.

   4. Inne odnośniki

Na Stronie Internetowej znajdują się inne odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, które nie są powiązane z Kancelarią, w tym odnośnik do strony wykonawcy Strony Internetowej Kancelarii, a także odnośnik do strony dostawcy narzędzia służącego do zarządzania zgodami na cookies oraz odnośniki do stron dostawców wyszukiwarek internetowych.

W tym celu w odpowiednich sekcjach strony umieszczany jest kod odwołujący się do strony danego podmiotu. Klikając tego typu odnośnik Użytkownik przechodzi do strony zewnętrznego podmiotu, gdzie obowiązują zasady dotyczące przetwarzania Danych Osobowych ustalone przez ten podmiot. Zachęcamy do każdorazowego zapoznawania się z zasadami dotyczącymi prywatności obowiązującymi na innych stronach internetowych.

   5. Jak mogę zrezygnować z cookies?

Przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga wyrażenia zgody przez Użytkownika. Traktując priorytetowo prywatność Użytkowników Kancelaria umożliwia wyrażenie oraz wycofanie zgody przy pierwszej wizycie Użytkownika na Stronie internetowej, a także na późniejszym etapie (w każdym momencie korzystania ze Strony Internetowej). Ikonka “spinacza” umożliwiająca modyfikację ustawień dotyczących cookies znajduje się na dole Strony Internetowej.

Wybierając opcję „Zaakceptuj wszystkie” Użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies na jego urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do przechowywanych w plikach cookies informacji co wiąże się z przetwarzaniem danych zebranych przy pomocy cookies w określonych w Polityce celach. Użytkownik może zdecydować jakie rodzaje cookies będą wykorzystywane wybierając opcję „Wybierz cookies” i ustawiając swoje preferencje a następnie potwierdzając swój wybór przyciskiem “Zaakceptuj wybrane”. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies i przetwarzanie zebranych przy ich pomocy danych powinien wybrać opcję „Odrzuć wszystkie”, co spowoduje, że żadne cookies (poza niezbędnymi dla działania strony) nie będą wykorzystywane. W każdej chwili Użytkownik może wycofać swoją zgodę lub dokonać zmiany jej zakresu. W tym po kliknięciu w ikonę “spinacza” znajdującą się na dole strony należy wybrać „Zmień swoją zgodę”.

Użytkownik może także niezależnie zablokować cookies w ramach ustawień własnej wyszukiwarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies powinny być dostępne w ustawieniach danej wyszukiwarki internetowej.

Przed zablokowaniem wszystkich plików cookies należy zwrócić uwagę na to, że może mieć to negatywny wpływ na wygodne korzystanie ze Strony Internetowej oraz jej wyświetlenie w wyszukiwarce Użytkownika. Uniemożliwi to także Kancelarii zbieranie anonimowych informacji dotyczących korzystania ze Strony Internetowej co utrudni poprawianie i aktualizowanie zamieszczanych na Stronie Internetowej treści.

Niezależnie od powyższego Użytkownik może także w dowolnym momencie wyczyścić urządzenie końcowe z cookies. Instrukcja w tym zakresie powinna być udostępniana przez dostawcę danego rozwiązania (wyszukiwarki) z którego korzysta Użytkownik. Przydatne informacje dotyczące wyłączenia obsługi cookies można znaleźć m. in. pod wskazanymi adresami:

 • Dla wyszukiwarki Chrome: tutaj
 • Dla wyszukiwarki Firefox: tutaj
 • Dla wyszukiwarki Edge: tutaj
 • Dla wyszukiwarki Opera: tutaj
 • Dla wyszukiwarki Safari: tutaj

XI. Bezpieczeństwo

Korzystanie ze Strony Internetowej nie jest związane ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkownika. Zalecane jest jednak zachowanie normalnych środków ostrożności związanych z korzystaniem z Internetu (np. aktualny program antywirusowy, firewall, itp.)

Kancelaria stosuje środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnym stanem wiedzy technicznej, w szczególności Strona Internetowa posiada wdrożony certyfikat SSL, który zapewnia bezpieczeństwo Danych Osobowych przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Powyższa wersja Polityki obowiązuje od 14 lipca 2023 roku