O kancelarii

Henryk Hoser

Adwokat

Założycielem Kancelarii jest Henryk Hoser, adwokat z wieloletnim doświadczeniem w obszarze prawa ochrony danych osobowych, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 2013-2015 był pracownikiem Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), gdzie zajmował się m. in. prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz opiniowaniem projektów aktów prawnych. Udzielał również konsultacji z zakresu ochrony danych osobowych w ramach cyklicznie organizowanych przez GIODO obchodów „Dnia Ochrony Danych Osobowych”.

Od 2015 roku jako prawnik i audytor współpracuje z kancelariami prawnymi i firmami doradczymi specjalizującymi się w m. in. w obszarze ochrony danych osobowych oraz prawie nowych technologii. Przeprowadził kilkadziesiąt projektów audytowych i wdrożeniowych z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w podmiotach z sektora finansowego (banki, zakłady ubezpieczeń), a także w podmiotach z międzynarodowych grup kapitałowych. Pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (obecnie Inspektor Ochrony Danych) w podmiotach z różnych branż, w tym medycznej, motoryzacyjnej, produkcyjnej i spółdzielczej.

Prelegent na licznych konferencjach, szkoleniach i webinariach poświęconych tematyce ochrony danych osobowych, a także zagadnieniom dotyczącym zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing), w tym m. in. podczas Forum Ochrony Rozwiązań Teleinformatycznych i Biznesu („RODO – jak skutecznie dostosować infrastrukturę IT”), konferencji „Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy” (wydarzenie zorganizowane przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu), szkolenia dla IOD „Rola inspektorów ochrony danych w sektorze mieszkalnictwa w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych” (wydarzenie zorganizowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych), webinariów organizowanych przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, a także w ramach V, VI, VII, VIII oraz IX edycji Polskiego Kongresu Prawa Ochrony Danych Osobowych organizowanego przez Must Read Media.

Prowadził zajęcia w ramach pierwszego w Polsce akredytowanego kursu dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Wykładowca w ramach dwóch edycji studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN.

Poza prawem ochrony danych osobowych specjalizuje się także w regulacjach dotyczących tajemnic prawnie chronionych (tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica bankowa, tajemnica ubezpieczeniowa, inne tajemnice zawodowe), prawnych aspektach korzystania z chmury obliczeniowej, monitoringu pracowniczym oraz w dostępie do informacji publicznej.

Jest autorem lub współautorem licznych publikacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym zmian wprowadzonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), a także dotyczących prawnych aspektów korzystania z technologii chmury obliczeniowej (cloud computing) i zagadnień związanych z outsourcingiem regulowanym.

WYBRANE PUBLIKACJE

Zakres zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z dostosowaniem do unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, Prawo asekuracyjne, nr 2/2019 (99);

Social media oraz technologie umożliwiające śledzenie użytkowników Internetu a współadministrowanie danymi osobowymi, Prawo nowych technologii, dodatek specjalny do Monitora Prawniczego nr 21/2019 (red. X. Konarski).

Pierwsza administracyjna kara pieniężna Prezesa UODO nałożona na podmiot publiczny, Informacja w administracji publicznej, nr 1/2020;

Dane osobowe i dane kontaktowe osoby prawnej a realizacja obowiązku informacyjnego, Informacja w administracji publicznej, nr 3/2020;

Ocena celowości przetwarzania danych osobowych, ABI EXPERT nr 3(16), lipiec-wrzesień 2020;

Wpływ komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 23 stycznia 2020 r. dotyczącego chmury obliczeniowej na rynek ubezpieczeniowy w Polsce, Prawo asekuracyjne, nr 3/2020 (104);

COVID-19 a RODO – jak stosować przepisy o ochronie danych osobowych w czasie epidemii; Magazyn ODO Ochrona Danych Osobowych nr 12, lipiec-wrzesień 2020;

Niezrealizowanie obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu danych z publicznie dostępnych źródeł w świetle wyroku WSA w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. (sygn. II SA/Wa 1030/19), Magazyn ODO Ochrona Danych Osobowych nr 12, lipiec-wrzesień 2020;

Najwyższa administracyjna kara pieniężna nałożona przez Prezesa UODO, tekst opublikowany w Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz w Legalis Administracja, publ. 2021-02-01;

Potencjalny konflikt interesów przy pełnieniu funkcji inspektora ochrony danych, tekst opublikowany w Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz w Legalis Administracja, publ. 2021-04-20;

Praca zdalna a monitoring pracownika; rozdział w monografii Praca zdalna w polskim systemie prawnym, M. Mędrala (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021;

Outsourcing bankowy w świetle projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Głos Banków Spółdzielczych, nr 6/2021;

Współadministrowanie – (nie)potrzebna instytucja, Magazyn ODO Ochrona Danych Osobowych, nr 21, październik-grudzień 2022;

Kontrola trzeźwości pracownika a ochrona danych osobowych, tekst opublikowany w Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz w Legalis Administracja, publ. 2023-05-31;

Weryfikacja podmiotów przetwarzających dane osobowe, tekst opublikowany w Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz w Legalis Administracja, publ. 2023-06-19;

Kontrola pracownika na obecność w organizmie narkotyków, ABI EXPERT nr 2(27), kwiecień-czerwiec 2023;

Realizacja obowiązku informacyjnego przy przetwarzaniu danych osobowych w ramach ZFŚS, tekst opublikowany w Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz w Legalis Administracja, publ. 2023-07-27;

Błędy przy zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych, Magazyn ODO Ochrona Danych Osobowych, nr 24, lipiec-wrzesień 2023;

Problemy pracodawcy z monitoringiem GPS, ABI EXPERT nr 3(28), lipiec-wrzesień 2023;

Przechowywanie CV kandydata do pracy po zakończonej rekrutacji, tekst opublikowany w Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz w Legalis Administracja, publ. 2023-09-12;

Błędy przy zawiadamianiu podmiotów danych o naruszeniu ochrony danych osobowych, Magazyn ODO Ochrona Danych Osobowych, nr 25, październik-grudzień 2023;

Czy bez zgody osoby fizycznej można prowadzić marketing bezpośredni?, tekst opublikowany w Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz w Legalis Administracja, publ. 2023-11-06;

Czy można bez wiedzy i zgody pracownika wprowadzić monitoring służbowych komunikatorów?, tekst opublikowany w Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz w Legalis Administracja, publ. 2023-12-15;

Właściwe umiejscowienie inspektora ochrony danych w strukturze organizacji, Magazyn ODO Ochrona Danych Osobowych, nr 26, styczeń-marzec 2024;

Kiedy pracodawca może pozyskać informacje dotyczące służby wojskowej pracownika?, tekst opublikowany w Legalis Księgowość Kadry Biznes oraz w Legalis Administracja, publ. 2024-02-14.

SPECJALIZACJE

  • ochrona danych osobowych
  • ePrywatność
  • zgłaszanie nieprawidłowości (whistleblowing)
  • dostęp do informacji publicznej