Jak zapewnić właściwe umiejscowienie IOD w strukturze organizacji?

Przepisy RODO stosowane są już od ponad pięciu lat, jednak w praktyce nadal zdarzają się sytuacje w których nie zadbano o właściwe umiejscowienie inspektora ochrony danych (IOD) w strukturze organizacji w jakiej został on wyznaczony. Niewłaściwe umiejscowienie IOD może nie tylko znacząco utrudnić wykonywanie powierzonych mu zadań, ale stanowi też naruszenie obowiązków nałożonych na administratora i podmiot przetwarzający na mocy przepisów RODO.

W najnowszym numerze kwartalnika Magazyn ODO (nr 26, styczeń-marzec 2024) ukazał się artykuł autorstwa mec. Henryka Hosera zatytułowany „Właściwe umiejscowienie inspektora ochrony danych w strukturze organizacji”. W artykule przedstawione zostały kluczowe aspekty związane z odpowiednim umiejscowieniem IOD w ramach struktur wyznaczającej go organizacji, w tym odnoszące się do:

  • statusu inspektora ochrony danych
  • włączania IOD w sprawy dotyczące ochrony danych osobowych
  • wspierania IOD w realizacji jego zadań
  • zakazu powierzania IOD zadań powodujących konflikt interesów
  • zakazu otrzymywania przez IOD instrukcji dotyczących realizacji jego zadań
  • zakazu karania IOD za wykonywanie jego zadań
  • bezpośredniej podległości IOD najwyższemu kierownictwu organizacji 
  • zapewnienia dostępu do IOD podmiotom danych

Zapraszamy do lektury!