Informacje prawne

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką Henryk Hoser w związku z prowadzoną działalnością

I. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się z Kancelarią

Kto odpowiada za przetwarzanie danych?
(Administrator danych)

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Henryk Hoser, ul. Bracka 20/7a, 00-028 Warszawa, nr NIP 534 233 65 85 (dalej jako „Kancelaria” lub „My”).

Jak się z nami skontaktować?
(Dane kontaktowe)

Z Kancelarią w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się:

 • drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: biuro@kancelariahoser.pl
 • pisemnie (drogą pocztową): Kancelaria Adwokacka Henryk Hoser, ul. Bracka 20/7a, 00-028 Warszawa

Po co przetwarzamy dane?
(Cele i podstawy prawne przetwarzana danych)

Twoje dane przetwarzane będą w celach:

 • kontaktowych, w tym udzielenia odpowiedzi na przekazane pytania, przedstawienia oferty Kancelarii i nawiązania ewentualnej współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na możliwości udzielania odpowiedzi na przesyłane pytania, w tym zapytania ofertowe, informowaniu o działalności prowadzonej przez Kancelarię oraz nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych;
 • unikania konfliktu interesów w ramach prowadzonej działalności – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na zapewnieniu prowadzenia działalności zgodnie z postanowieniami Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej);
 • archiwizacyjnych w związku z potrzebą ochrony interesu prawnego Kancelarii (np. dla potrzeb ewentualnego wykazania ustaleń przyjętych w ramach prowadzonej korespondencji) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na potrzebie zapewniania ochrony interesu prawnego Kancelarii.

Jak długo przechowujemy dane?
(Okres przechowywania danych)

Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 lat od ostatniego kontaktu z Kancelarią.
Wcześniejsze zakończenie przetwarzania danych może mieć miejsce jeśli jako osoba, której dane dotyczą zgłosisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania z uwagi na Twoją szczególną sytuację.

Komu przekazujemy dane?
(Odbiorcy danych)

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Kancelarii (m. in. dostawcom usług informatycznych, hostingowych oraz podmiotom świadczących usługi związane z obsługą korespondencji), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Kancelarią i wyłącznie na podstawie poleceń Kancelarii.
Twoje dane mogą być także udostępniane współpracującym z Kancelarią adwokatom, radcom prawnym, a także aplikantom adwokackim lub radcowskim w związku ze świadczoną pomocą prawną.
Kancelaria nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Przed ewentualnym przekazaniem danych osobowych do pastwa trzeciego Kancelaria zadba o to, aby odbywało się to z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przy wykorzystaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Z jakich praw można skorzystać?
(Prawa osoby, której dane dotyczą)

Jeśli jesteś osobą, której dane dotyczą możesz skorzystać z następujących praw:

 • Prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację;
 • Prawa do żądania dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii;
 • Prawa do żądania sprostowania danych osobowych;
 • Prawa do żądania usunięcia danych osobowych;
 • Prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Przed złożeniem skargi do Prezesa UODO zachęcamy do kontaktu z Kancelarią w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości;
 • Prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Kancelaria zwraca uwagę, że skorzystanie z niektórych uprawnień może nie być możliwe, jeśli przetwarzanie danych pozyskanych przez Kancelarię odbywa się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej, w tym z uwagi na obowiązującą adwokatów tajemnicę zawodową.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją zostanie on rozpatrzony, a Kancelaria dokona ponownego wyważenia swoich prawnie uzasadnionych interesów względem Twoich interesów lub podstawowych praw i wolności.

Czy podanie danych jest konieczne?
(Informacja o wymogu podania danych)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne aby nawiązać kontakt z Kancelarią.
Bez podania danych osobowych (w szczególności danych kontaktowych) otrzymanie odpowiedzi oraz ewentualne nawiązanie współpracy może okazać się niemożliwe.

Skąd pochodzą Twoje dane?
(Źródło i zakres danych pozyskanych z innych źródeł)

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu który reprezentujesz bądź działasz w jego interesie (np. w związku ze wskazaniem Ciebie jako osoby właściwej do kontaktu w określonych sprawach). W takich przypadkach Kancelaria może otrzymać Twoje służbowe dane kontaktowe (w szczególności imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres email).
Kancelaria może także weryfikować lub uzupełniać otrzymane dane w powszechnie dostępnych źródłach (takich jak rejestry publiczne, w tym KRS, CEIDG oraz strony internetowe należące do organizacji kontaktujących się z Kancelarią). Zakres w ten sposób pozyskanych danych nie będzie wykraczał ponad informacje dostępne publicznie.

II. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób które nawiązują współpracę z Kancelarią lub działają w imieniu i na rzecz bądź w interesie podmiotów współpracujących z Kancelarią w związku ze świadczeniem pomocy prawnej przez Kancelarię

Kto odpowiada za przetwarzanie danych?
(Administrator danych)

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Henryk Hoser, ul. Bracka 20/7a, 00-028 Warszawa, nr NIP 534 233 65 85 (dalej jako „Kancelaria” lub „My”).

Jak się z nami skontaktować?
(Dane kontaktowe)

Z Kancelarią w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się:

 • drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: biuro@kancelariahoser.pl lub
 • pisemnie (drogą pocztową): Kancelaria Adwokacka Henryk Hoser, ul. Bracka 20/7a, 00-028 Warszawa

Po co przetwarzamy dane?
(Cele i podstawy prawne przetwarzana danych)

Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych w tym celu (jeśli jako osoba fizyczna jesteś stroną umowy zawartej z Kancelarią) lub prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na zapewnieniu możliwości zawarcia i realizacji umowy (jeśli nie jesteś stroną umowy z Kancelarią, ale reprezentujesz jej klienta lub jesteś osobą wskazaną do kontaktu w określonych sprawach);
 • bieżącej komunikacji pomiędzy Kancelarią a klientem w związku ze świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na utrzymywaniu bieżących relacji biznesowych z klientami Kancelarii;
 • wykonania obowiązków spoczywających na Kancelarii w związku ze świadczeniem pomocy prawnej wynikających z regulacji dotyczących zasad świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów (w szczególności określonych w par. 5 i 6 Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidulanej lub spółkach w zw. z art. 58 pkt 12 lit. h i k ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze) oraz unikania konfliktu interesów w związku z par. 22 lit. a oraz par. 46 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na zapewnieniu prowadzenia działalności zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidulanej lub spółkach oraz postanowieniami Kodeksu etyki adwokackiej;
 • wykonania obowiązków prawnych w przypadku wymogów nałożonych przez odpowiednie przepisy proceduralne (np. w zakresie określonym w art. 63 par. 2-3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych dla potrzeb wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 • wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych, w szczególności w zakresie obowiązku przechowywania dokumentów podatkowych określonego w art. 86 par. 1 w zw. z art. 70 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych dla potrzeb wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 • archiwizacyjnych w związku z potrzebą ochrony interesu prawnego Kancelarii (np. dla potrzeb ewentualnego wykazania przyjętych ustaleń, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami oraz dla potrzeb weryfikacji wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na potrzebie zapewnianie ochrony interesu prawnego Kancelarii.

Jak długo przechowujemy dane?
(Okres przechowywania danych)

Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia współpracy z Kancelarią dla potrzeb związanych z realizacją obowiązków podatkowych.
Jeśli Twoje dane nie znajdują się na dokumentach podatkowych lub rachunkowych będą one przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą z Kancelarią (w większości przypadków 3 lata od zakończenia współpracy).
Dane niezbędne do uniknięcia konfliktu interesów obejmujące nazwę klienta oraz informacje dotyczące prowadzonej sprawy mogą być przechowywane przez okres prowadzenia działalności przez Kancelarię.
Wcześniejsze zakończenie przetwarzania danych może mieć miejsce jeśli jako osoba, której dane dotyczą zgłosisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania z uwagi na Twoją szczególną sytuację.

Komu przekazujemy dane?
(Odbiorcy danych)

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Kancelarii (m. in. dostawcom usług informatycznych, hostingowych, księgowych, podmiotom świadczących usługi obsługi korespondencji), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Kancelarią i wyłącznie na podstawie poleceń Kancelarii.

Kancelaria nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Przed ewentualnym przekazaniem danych osobowych do pastwa trzeciego Kancelaria zadba o to, aby odbywało się to z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przy wykorzystaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Z jakich praw można skorzystać?
(Prawa osoby, której dane dotyczą)

Jeśli jesteś osobą, której dane dotyczą możesz skorzystać z następujących praw:

 • Prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację;
 • Prawa do żądania dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii;
 • Prawa do żądania sprostowania danych osobowych;
 • Prawa do żądania usunięcia danych osobowych;
 • Prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Przed złożeniem skargi do Prezesa UODO zachęcamy do kontaktu z Kancelarią w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości;
 • Prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawa do przenoszenia danych osobowych w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy (o ile dane dotyczą osoby fizycznej, która jest stroną umowy z Kancelarią).

Kancelaria zwraca uwagę, że skorzystanie z niektórych uprawnień może nie być możliwe, jeśli przetwarzanie danych pozyskanych przez Kancelarię odbywa się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej, w tym z uwagi na obowiązującą adwokatów tajemnicę zawodową.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją zostanie on rozpatrzony, a Kancelaria dokona ponownego wyważenia swoich prawnie uzasadnionych interesów względem Twoich interesów lub podstawowych praw i wolności.

Czy podanie danych jest konieczne?
(Informacja o wymogu podania danych)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne aby współpracować z Kancelarią. Bez podania danych osobowych realizacja oraz wykonanie umowy może okazać się niemożliwe.

Skąd pochodzą Twoje dane?
(Źródło i zakres danych pozyskanych z innych źródeł)

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu który reprezentujesz bądź działasz w jego interesie (np. w związku ze wskazaniem Ciebie jako osoby właściwej do kontaktu w określonych sprawach). W takich przypadkach Kancelaria może otrzymać Twoje służbowe dane kontaktowe (w szczególności imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres email).
Kancelaria może także weryfikować lub uzupełniać otrzymane dane w powszechnie dostępnych źródłach (takich jak rejestry publiczne KRS, CEIDG oraz strony internetowe należące do organizacji kontaktujących się z Kancelarią). Zakres w ten sposób pozyskanych danych nie będzie wykraczał ponad informacje dostępne publicznie.

III. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób które nawiązują współpracę z Kancelarią lub działają w imieniu i na rzecz bądź w interesie podmiotów współpracujących z Kancelarią w związku z funkcjonowaniem Kancelarii (usługodawcy Kancelarii) 

Kto odpowiada za przetwarzanie danych?
(Administrator danych)

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Henryk Hoser, ul. Bracka 20/7a, 00-028 Warszawa, nr NIP 534 233 65 85 (dalej jako „Kancelaria” lub „My”).

Jak się z nami skontaktować?
(Dane kontaktowe)

Z Kancelarią w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się:

 • drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: biuro@kancelariahoser.pl lub
 • pisemnie (drogą pocztową): Kancelaria Adwokacka Henryk Hoser, ul. Bracka 20/7a, 00-028 Warszawa

Po co przetwarzamy dane?
(Cele i podstawy prawne przetwarzana danych)

Dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych w tym celu (jeśli jako osoba fizyczna jesteś stroną umowy zawartej z Kancelarią) lub prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na zapewnieniu możliwości zawarcia i realizacji umowy (jeśli nie jesteś stroną umowy z Kancelarią, ale reprezentujesz jej kontrahenta lub jesteś osobą wskazaną do kontaktu w określonych sprawach);
 • bieżącej komunikacji pomiędzy Kancelarią a kontrahentem e związku ze świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na utrzymywaniu bieżących relacji biznesowych z kontrahentami Kancelarii;
 • wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych, w szczególności w zakresie obowiązku przechowywania dokumentów podatkowych określonego w art. 86 par. 1 w zw. z art. 70 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych dla potrzeb wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 • archiwizacyjnych w związku z potrzebą ochrony interesu prawnego Kancelarii (np. dla potrzeb ewentualnego wykazania przyjętych ustaleń, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na potrzebie zapewnianie ochrony interesu prawnego Kancelarii.

Jak długo przechowujemy dane?
(Okres przechowywania danych)

Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia współpracy z Kancelarią dla potrzeb związanych z realizacją obowiązków podatkowych.
Jeśli Twoje dane nie znajdują się na dokumentach podatkowych lub rachunkowych będą one przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą z Kancelarią (w większości przypadków 3 lata od zakończenia współpracy).
Wcześniejsze zakończenie przetwarzania danych może mieć miejsce jeśli jako osoba, której dane dotyczą zgłosisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania z uwagi na Twoją szczególną sytuację.

Komu przekazujemy dane?
(Odbiorcy danych)

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Kancelarii (m. in. dostawcom usług informatycznych, hostingowych, księgowych, podmiotom świadczących usługi obsługi korespondencji), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Kancelarią i wyłącznie na podstawie poleceń Kancelarii. Twoje dane mogą być także udostępniane bankowi prowadzącemu rachunek Kancelarii lub innemu podmiotowi obsługującemu płatności, jeśli jest to niezbędne dla potrzeb uregulowania należności (np. w związku świadczeniem Kancelarii usług).
Kancelaria nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Przed ewentualnym przekazaniem danych osobowych do pastwa trzeciego Kancelaria zadba o to, aby odbywało się to z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przy wykorzystaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Z jakich praw można skorzystać?
(Prawa osoby, której dane dotyczą)

Jeśli jesteś osobą, której dane dotyczą możesz skorzystać z następujących praw:

 • Prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą;
 • Prawa do żądania dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii;
 • Prawa do żądania sprostowania danych osobowych;
 • Prawa do żądania usunięcia danych osobowych;
 • Prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Przed złożeniem skargi do Prezesa UODO zachęcamy do kontaktu z Kancelarią w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości;
 • Prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawa do przenoszenia danych osobowych w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy (o ile dane dotyczą osoby fizycznej, która jest stroną umowy z Kancelarią).

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją zostanie on rozpatrzony, a Kancelaria dokona ponownego wyważenia swoich prawnie uzasadnionych interesów względem Twoich interesów lub podstawowych praw i wolności.

Czy podanie danych jest konieczne?
(Informacja o wymogu podania danych)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne aby współpracować z Kancelarią. Bez podania danych osobowych realizacja oraz wykonanie umowy może okazać się niemożliwe.

Skąd pochodzą Twoje dane?
(Źródło i zakres danych pozyskanych z innych źródeł)

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu który reprezentujesz bądź działasz w jego interesie (np. w związku ze wskazaniem Ciebie jako osoby właściwej do kontaktu w określonych sprawach). W takich przypadkach Kancelaria może otrzymać Twoje służbowe dane kontaktowe (w szczególności imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres email).
Kancelaria może także weryfikować lub uzupełniać otrzymane dane w powszechnie dostępnych źródłach (takich jak rejestry publiczne KRS, CEIDG oraz strony internetowe należące do organizacji kontaktujących się z Kancelarią). Zakres w ten sposób pozyskanych danych nie będzie wykraczał ponad informacje dostępne publicznie.