Kategoria

Blog
Profilowanie w RODO
Procesy przetwarzania danych osobowych w ostatnich latach podlegają coraz większej automatyzacji. Nowoczesne narzędzia analityczne pozwalają obecnie m.in. na profilowanie osób fizycznych na niespotykaną wcześniej skalę. Z jednej strony daje to duże możliwości przy optymalizacji różnych procesów, zwłaszcza takich, w których konieczna jest analiza ogromnej ilości danych osobowych, z drugiej strony tego typu działania mogą stanowić zagrożenie...
Czytaj więcej
Prawnik od RODO
W ostatnich latach można zaobserwować postępującą specjalizację przy świadczeniu różnego rodzaju usług, co dotyczy także usług prawnych. Prawnicy mogą specjalizować się w różnych dziedzinach prawa (np. w prawie cywilnym, prawie karnym, prawie pracy, prawie administracyjnym, etc.). Obecnie przy świadczeniu usług prawnych wyraźnie zauważalny jest przy tym trend coraz węższych specjalizacji, w tym w unikalnych lub...
Czytaj więcej
Test równowagi w 5 krokach
Dla ustalenia, czy w konkretnym przypadku dopuszczalne jest oparcie przetwarzania danych osobowych na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych lub strony trzeciej konieczne jest dokonanie jego wyważenia względem interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W tym celu powinien zostać przeprowadzony oraz udokumentowany tzw. „test równowagi”.
Czytaj więcej
Wrażliwe dane osobowe w rozumieniu RODO
Potoczne rozumienie pojęcia wrażliwych danych osobowych nie zawsze jest tożsame ze znaczeniem, jakie temu pojęciu nadają przepisy RODO. Osoby, których dane dotyczą, jako wrażliwe dane często traktują m.in. dane finansowe (np. informacje dotyczące zarobków, wydatków itp.), niektóre dane identyfikacyjne, które kojarzą się z zaciąganiem zobowiązań finansowych (w tym np. numer PESEL, numery dokumentów tożsamości), czy...
Czytaj więcej
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Instytucja, jaką jest powierzenie przetwarzania danych osobowych, znana jest od wielu lat. Była ona już przewidziana w poprzednim stanie prawnym, tj. w dyrektywie 95/46/WE, a także w implementującej tę dyrektywę polskiej ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
Czytaj więcej
Kontrola UODO w pięciu krokach
Odpowiednie przygotowanie organizacji do kontroli UODO jest kluczowe dla uniknięcia konsekwencji prawnych i finansowych związanych z naruszeniem przepisów RODO.
Czytaj więcej
Monitoring wizyjny
Monitoring wizyjny jest obecnie powszechnie wykorzystywany w wielu sytuacjach. Monitorowane są m.in. środki transportu publicznego, budynki użyteczności publicznej, a także zakłady pracy.
Czytaj więcej
Procedura obsługi żądań podmiotów danych
Pomimo tego, że przepisy RODO stosowane są już od ponad pięciu lat, administratorzy danych nadal mierzą się z praktycznymi problemami, jakie stawia przed nimi obsługa żądań podmiotów danych.
Czytaj więcej
Retencja Danych osobowych
Prawidłowa retencja danych osobowych stwarza liczne problemy w praktyce. Wiele organizacji niechętnie pozbywa się danych, wychodząc z założenia, że zawsze mogą się one do czegoś przydać w przyszłości, nawet jeśli w danym momencie wydają się one niepotrzebne. Retencja Danych Osobowych Warto mieć jednak na uwadze, że niedostosowanie organizacji do wymogów związanych z retencją danych osobowych...
Czytaj więcej
Dlaczego należy wprowadzić procedurę reagowania na incydenty dotyczące ochrony danych osobowych?
Naruszenie ochrony danych osobowych może wystąpić w każdym podmiocie, który przetwarza dane osobowe w ramach prowadzonej działalności. Wraz ze wzrostem liczby nowych technologii wykorzystywanych w procesach przetwarzania danych osobowych (np. nowe systemy informatyczne, aplikacje mobilne, IoT) oraz rozwojem cyberprzestępczości pojawiają się nowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem przetwarzanych danych osobowych. Żaden podmiot, a zwłaszcza taki, który przetwarza...
Czytaj więcej
1 2